Regulamin sprzedaży biletów on-line

Data publikacji: 01.06.2016

Za pośrednictwem serwisu https://metrumjazz.pl możliwy jest zakup biletów na imprezy organizowane w klubie jazzowym Metrum Jazz.

Sprzedaż biletów on-line prowadzi GRĘPIELNIA M. KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SP. J. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Partyzantów 22, NIP: 547-214-58-89.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail info@metrumjazz.pl oraz numerem telefonu 517 506 306

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Bilet – bilet upoważniający do jednorazowego wstępu na teren imprezy organizowanej w Klubie; Bilet zawsze wskazuje konkretną datę odbywania się imprezy, wraz z dokładną godziną jej rozpoczęcia,
 2. Klub – klub jazzowy Metrum Jazz Club prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się w Bielsku-Białej (43-300), ul. Partyzantów 22,
 3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu Biletu w Sklepie w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Kupujący – podmiot, który dokonuje zakupu Biletu za pośrednictwem Sklepu,
 5. PayU – serwis płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://metrumjazz.pl/regulamin-sklepu,
 7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://metrumjazz.pl/shop/,
 8. Sprzedawca – GRĘPIELNIA M. KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SP. J. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Partyzantów 22, NIP: 547-214-58-89.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Biletów. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Biletów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Regulamin nie określa zasad i warunków uczestnictwa w imprezach, na które Bilety sprzedawane są za pośrednictwem Sklepu. Zasady i warunki uczestnictwa w imprezach zawarte są w regulaminie uczestnictwa w imprezach odbywających się w klubie Metrum Jazz Club, który to regulamin dostępny jest pod adresem https://metrumjazz.pl/regulamin-klubu/ oraz do wglądu w siedzibie Klubu.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Kupujący może założyć konto w Sklepie, ale może dokonać zakupu również jednorazowo, bez konieczności zakładania konta.
 7. Wszystkie ceny Biletów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Zakup Biletu

 1. W celu zakupu Biletu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujące Kupującego Bilety, wskazać ich ilość i kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając szczegółowe dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  4. wybrać metodę płatności – przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy lub płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU,
  5. zaakceptować Regulamin – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  6. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Jeśli Kupujący wybrał formę płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem zamówienia zawierającego instrukcję dokonania płatności.
 3. Jeśli Kupujący wybrał formę płatności za pośrednictwem PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę PayU celem dokonania płatności. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotne przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.

§ 4

Dostawa Biletu

Zakupiony Bilet zostanie dostarczony Kupującemu w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania przez Sprzedawcę płatności za Bilet.

§ 5

Wstęp na imprezę

 1. W celu wstępu na imprezę, której dotyczy Bilet, Kupujący musi okazać przy wejściu do Klubu wydrukowany Bilet lub Bilet w formie elektronicznej na urządzeniu pozwalającym na jego odczytanie.
 2. Szczegóły związane ze wstępem na imprezę znajdują się w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

§ 6

Zwroty

 1. Kupującemu przysługuje zwrot ceny Biletu oraz wszystkich opłat związanych z zakupem Biletu za pośrednictwem Sklepu, jeżeli:
  1. impreza, której dotyczy Bilet zostanie odwołana,
  2. impreza, której dotyczy Bilet zostanie przełożona na inny termin,
  3. program imprezy, której dotyczy Bilet, zostanie istotnie zmieniony, a w szczególności zmianie ulegnie artysta występujący podczas imprezy.
 2. W celu otrzymania zwrotu, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień świadczenia usługi.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8

Reklamacje

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupów w Sklepie.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Kupującego,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Kupującego w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. info@metrumjazz.pl
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Sprzedawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Kupującego w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  2. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  3. Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
  4. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.